KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HOUSE OF FRIENDS AB

Aktieägarna i House of Friends AB, 556567-4941, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 juni 2019 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Skeppsbron 34, Stockholm.

DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 19 juni 2019;
 • dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 19 juni 2019 kl. 16.00 per telefon (08-28 80 25), e-post (info@houseoffriends.se) eller post (House of Friends AB, Att. Cecilia Nüth, Skeppsbron 34, 111 30 Stockholm). Vid anmälan ska uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna adress och telefonnummer. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till årsstämman ska sådant deltagande anmälas hos bolaget enligt ovan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) onsdagen den 19 juni 2019 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Aktieägare som avser att närvara genom ett eller flera ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska uppvisa registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. Fullmakten och registreringsbeviset (eller annan behörighetshandling) får inte vara utfärdade tidigare än fem år före årsstämman. Fullmakten och registreringsbeviset (eller annan behörighetshandling) bör biläggas anmälan enligt ovan. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud hålls tillgängligt på bolagets hemsida, www.houseoffriends.se.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

På årsstämman kommer följande ärenden att upptas till behandling.

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Utseende av protokollförare
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Godkännande av dagordning
 8. Föredragning av verkställande direktören
 9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 10. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  2. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
 12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 13. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer
 14. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Aktieägaren Miltton & Friends AB (”Miltton”), representerande 26 722 649 aktier och röster, motsvarande cirka 96,26 procent av det totala antalet aktier och röster, i House of Friends, föreslår att årsstämman väljer Mikael Behm, CFO för House of Friends AB, till ordförande vid stämman.

Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 10b)
Miltton föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2018 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 11)
Miltton föreslår att styrelsen ska bestå av tre (3) styrelseledamöter, utan suppleanter.
Miltton föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en (1), utan revisorssuppleanter.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 12)
Miltton föreslår att arvodet fastställs till 185 000 kronor för styrelsens ordförande och till 95 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Förslaget innebär en sammanlagd ersättning till styrelsen om 375 000 kronor.
Miltton föreslår vidare att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleanter, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter (punkt 13)
Miltton föreslår att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Gunilla Herlitz, Charlotta Rosenlew och Markus Oksanen. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Gunilla Herlitz.
Miltton föreslår att årsstämman beslutar om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor till slutet av årsstämman som hålls under 2020. Som huvudansvarig revisor har Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för avsikt att utse auktoriserade revisorn Thijs Dirkse.

ÖVRIGT

Aktieägarna äger rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen för årsstämman, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar vid årsstämman om det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan finns tillgängliga hos bolaget på adress Skeppsbron 34, 111 30 Stockholm samt på bolagets webbplats, www.houseoffriends.se, senast den 5 juni 2019, och översänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

 

Stockholm i mars 2019
House of Friends AB
Styrelsen