House of Friends AB (publ) har den 26 juni 2019 hållit årsstämma.

I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.

Beslut avseende utdelning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2018 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Beslut avseende antal styrelseledamöter och revisorer, styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre (3) styrelseledamöter utan suppleanter. Vidare beslutades att antalet revisorer ska uppgå till en (1), utan revisorssuppleanter.

Årstämman beslutade att arvode ska utgå med 185 000 kronor till styrelsens ordförande och med 95 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Gunilla Herlitz, Charlotte Rosenlew och Markus Oksanen. Gunilla Herlitz omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor intill slutet av årsstämman som hålls under 2020.

Bifogade dokument