MILTTON PÅKALLAR TVÅNGSINLÖSEN OCH DRAR TILLBAKA FÖRSLAGET OM FÖRETRÄDESEMISSION

Miltton & Friends AB (namnändrat från Goldcup 17082 AB) (”Miltton”) offentliggjorde den 2 november 2018 att budet på House of Friends AB (publ) (”House of Friends”) förklarades ovillkorat och därmed fullföljdes samt att acceptperioden förlängdes till den 21 november 2018. Därefter offentliggjorde Miltton den 9 november dels att Miltton äger mer än 90 procent av det totala antalet aktier och röster i House of Friends, dels en avsikt att påkalla tvångsinlösen.

Miltton har nu påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i House of Friends. I samband med detta har House of Friends informerats om att Miltton har dragit tillbaka sitt förslag till beslut om företrädesemission av aktier. Övriga punkter på dagordningen kvarstår på den extra bolagsstämman som genomförs den 22 november 2018.

Informationen i pressmeddelandet är sådan som House of Friends AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2018 kl. 16:30 CET.