Hållbarhet

I samband med att kraven blir allt högre på näringslivet att bidra till en hållbar utveckling och ta hänsyn till verksamhetens effekt på omvärlden, är vi också i tider av stora förändringar. I tider likt dessa hjälper vi på Miltton Corporate Communication er att navigera och kommunicera ert hållbarhetsarbete.

Vi på Miltton baserar vårt arbete på olika analysmetoder, såsom; beredskapsanalyser, enkla- och dubbla väsentlighetsanalyser, tillstånds-, scenario-, SWOT-, trend-, intressent-, GAP-, och omvärldsanalyser. Beroende på vad din organisations unika behov är, analyserar och vägleder Milttons experter organisationen att nå sin fulla potential i ett hållbarhetsperspektiv.

Utifrån genomförda analyserna hjälper vi våra kunder i arbetet med att ta fram års- och hållbarhetsredovisningar i linje med ESRS och CSRD, hållbarhetsstrategier och planer, policy- och styrdokument, KPI:er för uppföljning av uppsatta hållbarhetsmål och kommunikationsplaner med ett integrerat hållbarhetsperspektiv.

 

Våra affärsben

Års-och hållbarhets redovisningar

EU ska, som bekant, bli världens första klimatneutrala kontinent år 2050 och styr mot detta mål genom vad benämns som The Green Deal. För att nå dit ställs utökade rapporteringskrav för näringslivsaktörer avseende deras arbete med såväl ekologisk som social hållbarhet.

Utifrån Corpret Sustainability Reportin Directive, CSRD, ska verksamheters hållbarhetsredovisningar framgent ingå i förvaltningsberättelsen, ha digital märkning (XHTML) och genomgå en översiktlig obligatorisk granskning. Som stöd i detta har The European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG, utvecklat rapporteringsstandarder kallat The European Sustainability Reporting Standards, ESRS, vilka omfattar omkring 1 000 datapunkter kopplade till verksamhetens hela värdekedjan.

För att kunna rapportera i enlighet med CSRD ska en dubbel väsentlighetsanalys genomföras. Detta i syfte att ringa in de för verksamheten mest väsentliga aktiviteter i relation till miljömässiga, sociala och finansiella aspekter. Analysen styr sedan omfattningen av verksamhetens rapportering i enlighet med ESRS. Vidare är det obligatoriskt för alla verksamheter att redogöra för hur uppsatta mål och färdplaner linjerar med Parisavtalet 1,5-graders mål.

Våra tjänster:

 • Rådgivning och utbildning om CSRD med tillhörande ESRS standarder
 • Omvärldsanalys
 • Beredskapsanalys
 • Väsentlighetsanalys – enkla och dubbla
 • GAP-analys
 • Års- och hållbarhetsrapportering i enlighet med ESRS
 • Produktion av års- och hållbarhetsredovisningar
 • Projektledning
 • Utveckling av koncept och budskap
 • Visualisering av exempelvis färdplaner och värdekedjor
 • Disposition och textproduktion

Policy- och styrdokument

I syfte att understödja våra kunders arbete i relation till uppsatta hållbarhetsmål ger vi stöd i utformandet av olika typer av policydokument. Dokument vilka syftar till att guida såväl externa som interna aktörer i den riktning verksamheten önskar driva sitt hållbarhetsarbete såväl miljömässigt som socialt. Exempelvis kan policydokument omfatta uppförandekoder, krav på underleverantörer och rutiner för medarbetare. Dokumenten syftar ofta till att hantera identifierade risker för verksamheten såväl som lagkrav. Risker och krav vilka CSRD belyser och intensifierar.

Med gedigen erfarenhet av att ta fram policy- och styrdokument anpassar Miltton sitt erbjudande utefter kundens specifika behov och ambitionsnivå.

Våra tjänster:

 • Intervjuer och enkätstudier
 • GAP-analys och benchmark
 • Produktion av policys
 • Rådgivning kring processutveckling kopplad till framtagna policydokument
 • Framtagande av rutiner kopplade till revidering och ansvarsfördelning för framtagna policydokument.
 • Kommunikationsplan för introduktion av policys
 • Projektledning

Rådgivning och utbildning

Miltton erbjuder allt ifrån analys till produktion när det handlar om års- och hållbarhetsredovisningar. Utöver detta erbjuder vi utbildningar och rådgivning med coachande inslag, i syfte att initiera och understödja framdrift av verksamheters hållbarhetsarbete. Detta med sikte på såväl hållbar utveckling som lagstiftade rapporteringskrav.

Milttons utbildningar ger kunden en möjlighet att identifiera sina väsentliga hållbarhetsområden, utveckla sin interna och externa kommunikation om dessa och samtidigt skapa en bättre struktur, uppföljning och utvärdering när det kommer till verksamhetens hållbarhetsarbete.

Våra tjänster:

 • Rådgivning avseende verksamheters strategiska hållbarhetsarbete
 • Redovisningsteknisk expertis utifrån hållbarhetsramverk och lagkrav som exempelvis GRI Standards 2021, NFRD, CSRD och ESRS, EU:s taxonomi, TCFD, SASB, FN:s Global Compact, och Agenda 2030
 • Rådgivning kring rådande och kommande förordningar
 • Rådgivning om kommunikation för hållbar utveckling
 • Utbildningar och företagsspecifika workshops inom hållbarhet*

*Detta med fokus på hållbarhetsredovisning såsom årsredovisningslagen (ÅRL), CSRD, CSRDD, GRI, ESRS, SFRD, EU taxonomin, TCFD, SASB, UNGC, UNGP. Vi fokuserar också på SDG:s och Agenda 2030, företagsstyrning i ett ESG perspektiv, hållbara affärsmodeller, Green Claims, Human Rights, NetZero, klimatkompensation och cirkulär ekonomi.

Kommunikation

I syfte att kommunicera sina kunders hållbarhetsarbete, såväl internt som externt, erbjuder Miltton framtagande av kommunikationsplaner och stöd i genomförandet av dem. Genom att arbeta strategiskt med hållbarhetskommunikation, både externt och internt, förankras hållbarhetsarbetet i organisationen och dess intressenter.

Med långa erfarenhet av att utveckla kommunikationsplaner anpassar Miltton sitt erbjudande utefter kundens specifika behov och ambitionsnivå.

Våra tjänster:

 • Intressent-, målgrupps- och väsentlighetsanalys
 • Copywriting
 • Budskapsformulering
 • Produktion och design
 • Kommunikationsevent
 • Projektledning
 • Utveckling av koncept och budskap
 • Visualisering
 • Disposition och textproduktion